ZNAJDŹ ARTYKUŁ

ROLA ŚCIEŻEK SYGNALIZACJI BMP W PROCESACH OSTEOGENEZY

Białka morfogenetyczne kości (BMP) należą do nadrodziny transformujących czynników wzrostu typu beta i regulują szereg procesów tak podczas rozwoju zarodkowego jak i pourodzeniowego. Po raz pierwszy wykryto je w tkance kostnej i wykazano ich własności promowania kościotworzenia, również w miejscach heterotopowych. Obecnie znanych jest ponad 20 członków rodziny białek BMP; wśród nich najlepsze właściwości osteoinduktywne posiadają BMP2/6/9 i w mniejszym stopniu BMP4/7/8, a BMP2 i BMP7 zostały dopuszczone do użytku klinicznego.

WPŁYW PODŁOŻY I RUSZTOWAŃ ZAWIERAJĄCYCH KRZEM LUB JEGO ZWIĄZKI NA OSTEOGENEZĘ IN VITRO MEZENCHYMALNYCH KOMÓREK MACIERZYSTYCH I KOMÓREK OSTEOPROGENITOROWYCH

Mezenchymalne komórki macierzyste (MSC), szczególnie te obecne w szpiku kostnym, są naturalnym źródłem komórek kościotwórczych – osteoblastów. Dlatego też wiele innowacyjnych eksperymentalnych terapii tkanki kostnej zakłada wykorzystanie komórek MSC w regeneracji tkanki kostnej. Dostarczenie MSC do organizmu wymaga niejednokrotnie odpowiednich podłoży i rusztowań umożliwiających osiadanie oraz wnikanie komórek kościotwórczych oraz komórek wspomagających procesy kościotworzenia. Zapewniają to m.in. podłoża i rusztowania wzbogacone w krzem lub jego związki.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki