ZNAJDŹ ARTYKUŁ

FUNKCJE FIZJOLOGICZNE OENOCYTÓW OWADÓW

Oenocyty owadów są dużymi komórkami pochodzenia ektodermalnego, pełniące plejotropowe funkcje fizjologiczne. Aktywność fizjologiczna oenocytów wskazują na ich kluczową rolę w rozwoju i przeżywaniu owadów. Komórki te są zaangażowane w równowagę metaboliczną, w tym metabolizm lipidów, w której pośredniczą między innym peptydy insulinopodobne. Węglowodory syntetyzowane przez oenocyty są źródłem składników kutikularnych, przyczyniają się do zachowania bilansu wodnego oraz wykorzystywane są do syntezy feromonów i tym samym zaangażowane są w modulowanie zachowań godowych owadów.

MECHANIZMY REAKCJI NA STRES CHŁODU U OWADÓW

Owady, przystosowując się do przeżywania niskich temperatur, wykształciły szereg molekularnych mechanizmów krioprotekcyjnych. Mechanizmy te determinują zdolność owadów do ochrony ich tkanek i komórek przed skutkami oddziaływania niskich temperatur.

MIOKARDIUM OWADA – MODEL DO BADAŃ BIOMEDYCZNYCH

Miokardium owada jest główną częścią naczynia grzbietowego, zwanego również sercem. W jego budowie wyróżnia się dwa odcinki, dystalny zwany sercem oraz proksymalny określany jako aorta. Niewielkie otwory w naczyniu grzbietowym, pozwalające na napływ hemolimfy oraz zapobiegające jej wypływowi to ostia. Natomiast dodatkowe mięśnie odchodzące od serca i wspomagające jego skurcze określane są mięśniami skrzydlastymi.

ALLATOSTATYNY – PLEJOTROPOWE NEUROHORMONY OWADÓW

Ważnymi czynnikami regulującymi procesy wzrostu i rozwoju, rozrodu oraz behawioru u owadów są neurohormony produkowane przez układ neuro-endokrynowy. Szybki rozwój technik analitycznych przyczynił się w ostatnich latach do odkrycia ponad 30 rodzin różniących się strukturalnie i funkcjonalnie neurohormonów peptydowych, wśród których dużą grupę stanowią allatostatyny. W pracy przedstawiono aktualny stan wiedzy dotyczący funkcji fizjologicznych, jakie pełnią u owadów trzy odrębne strukturalnie rodziny allatostatyn: MIP/AST, PISCF/AST oraz FGL/AST.

HORMONY PEPTYDOWE OWADÓW - PRZEGLĄD NAJWAŻNIEJSZYCH RODZIN

Neuropeptydy owadów produkowane są w układzie neuro-endokrynowym i zaangażowane w wielu procesach życiowych owadów najliczniejszej grupy zwierząt żyjących na Ziemi. W ostatnim dziesięcioleciu zidentyfikowano w tej grupie organizmów wiele nowych neuropeptydów, które często mają działanie plejotropowe. Pełnią one rolę neurotransmiterów, neuromodulatorów lub funkcjonują jako klasyczne hormony.

Aktualny stan badań nad neuropeptydami miotropowymi owadów: tachykininy, sulfakininy i FMRFa-pokrewne peptydy

Neuropeptydy owadów regulują szereg procesów fizjologicznych związanych z rozwojem, rozrodem i behawiorem. Podczas ostatniej dekady zidentyfikowano w tej grupie zwierząt dużą liczbę nowych neuropeptydów o zróżnicowanej funkcji fizjologicznej. Mogą one pełnić rolę neurotransmiterów, neuromodulatorów, a także funkcjonować jak klasyczne hormony. Szereg z nich wykazuje działanie plejotropowe, w tym również aktywność miotropową.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki