ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Struktura roślinnych genów mikro RNA oraz potencjalne możliwości regulacji ich ekspresji

Mikro RNA, to krótkie (18–24 nt) cząsteczki kwasu rybonukleinowego pełniące funkcje regulatorowe na poziomie potranskrypcyjnym. Mikro RNA są zaangażowane w regulację kluczowych procesów rozwojowych u organizmów eukariotycznych. W proces dojrzewania cząsteczek mikro RNA u roślin zaangażowanych jest kilka białek: DCL1, HYL1, SERRATE, HEN1, DDL, HASTY. Biogeneza cząsteczek mikro RNA u roślin i zwierząt różni się w szczegółach. Bardzo mało wiadomo na temat sekwencji nukleotydowych prekursorów mikro RNA oraz na temat struktury genów kodujących cząsteczki mikro RNA u roślin.

Wpływ dojrzewania mitochondrialnych transkryptów roślin na ich stabilność

Transkrypty mitochondrialnych genów, zanim w pełni przekształcą się w dojrzały mRNA, podlegają kilku modyfikacjom potranskrypcyjnym, do których należy wycinanie intronów, redagowanie oraz obróbka 3’ i 5’ końca transkryptów. Procesy potranskrypcyjne prowadzące do powstania dojrzałych, funkcjonalnych mRNA są regulowane przez czynniki, które stabilizują bądź degradują te cząsteczki. Poziom stabilnych mitochondrialnych RNA jest związany w pierwszym rzędzie z aktywnością transkrypcyjną genu, na którą wpływa między innymi budowa promotora i liczba kopii genu.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki