ZNAJDŹ ARTYKUŁ

REGULACJA SPLICINGU PRZEZ WYBRANE ELEMENTY CHROMATYNY

Istotnym etapem ekspresji genów eukariotycznych jest ich składanie – inaczej splicing. Proces składania genów polega na usunięciu z prekursorowego mRNA intronów i połączeniu eksonów w dojrzały mRNA, który będzie stanowić matrycę do syntezy białka. Alternatywny splicing prowadzi do włączenia lub wyłączenia różnych fragmentów z pierwotnego transkryptu i powstania wielu izoform mRNA a w konsekwencji rożnych białek, więc jest głównym czynnikiem wpływającym na zróżnicowanie proteomu.

ROŚLINNE PROMOTORY POLIMERAZY RNA II – STRUKTURA I IDENTYFIKACJA

Promotory to krótkie odcinki DNA niezbędne do precyzyjnego kierowania procesem inicjacji transkrypcji, pełniąc rolę sekwencji regulatorowej genów, same nie ulegają transkrypcji. Zazwyczaj zlokalizowane są powyżej sekwencji kodującej genów. Ich strukturę tworzy kombinacja elementów rozpoznawanych przez polimerazę RNA zależną od DNA oraz liczne, współdziałające z nią czynniki transkrypcyjne, które wiążąc się z DNA umożliwiają rozpoczęcie i kontynuację transkrypcji.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki