ZNAJDŹ ARTYKUŁ

ROLA EKSPRESJI METALOTIONEIN W RAKACH PRZEWODU POKARMOWEGO

Metalotioneiny (MT) są drobnocząsteczkowymi białkami biorącymi udział w wielu procesach zachodzących zarówno w komórkach prawidłowych, jak i nowotworowych. Dotychczasowe badania wskazują, że w zależności od typu nowotworu mogą one nasilać procesy proliferacji komórek nowotworowych, działać antyapoptotycznie oraz wzmagać oporność komórek nowotworowych na cytostatyki oraz promieniowanie jonizujące. Opublikowane do tej pory wyniki badań nad rolą MT w nowotworach przewodu pokarmowego przedstawiają często niejednoznaczne rezultaty.

Oddziaływania molekularne wybranych czynników wirulencji Helicobacter pylori

Helicobacter pylori jest jednym z najczęściej występujących u ludzi patogenów bakteryjnych. Zasiedlenie śluzówki żołądka przez H. pylori jest podstawowym czynnikiem etiologicznym rozwoju choroby wrzodowej dwunastnicy i żołądka oraz raka żołądka. Szereg białek bakteryjnych, w tym szczególnie antygen CagA, cytotoksynę VacA i adhezynę BabA, wiąże się ze zwiększoną wirulencją szczepów H. pylori. Różnice w aktywności cytotoksyny VacA i antygenu CagA wynikają z polimorfizmów kodujących je genów. W patogenezie zakażenia kluczową rolę mogą jednak odgrywać specyficzne oddziaływania H.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki