ZNAJDŹ ARTYKUŁ

UBC9 – NOWY PARTNER BIAŁKOWY BRCA1

Białko UBC9 jest jedynym enzymem koniugującym E2 w potranslacyjnej modyfikacji białek, zwanej sumoilacją. Modyfikacja ta polega na przyłączeniu niewielkiego, podobnego do ubikwityny białka o nazwie SUMO. Badania ostatnich lat wskazują, że sumoilacja odgrywa ważną rolę w regulacji ekspresji genów i utrzymaniu stabilności genomowej zachodzącej z udziałem białka BRCA1. Analiza oddziaływań między białkami UBC9 i BRCA1 wykazała, że UBC9 bierze udział w transporcie jądrowym i wpływa na aktywność ligazy ubikwityny BRCA1.

Rak piersi: zmiany metylacji i ekspresji genów receptorów jądrowych: estrogenowego (ER) i kwasu retinowego 2 (RAR 2)

We wczesnej fazie raka piersi ważnym elementem transformacji komórek są epigenetyczne zmiany genów kodujących białka, które uczestniczą w regulacji proliferacji i różnicowania komórek. Do białek pełniących taką rolę należą receptory jądrowe: estrogenowy ? (ER?) i kwasu retinowego ?2 (RAR?2).

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki