ZNAJDŹ ARTYKUŁ

EPIGENETYCZNE SKUTKI POLIPLOIDYZACJI U ROŚLIN

Poliploidyzacja jest zjawiskiem powszechnym w świecie roślin. W historii ewolucyjnej większości roślin wyższych można wykryć zdarzenia prowadzące do powielenia własnego zestawu chromosomów lub połączenia różnych genomów poprzez hybrydyzację międzygatunkową. Bezpośrednim skutkiem poliploidyzacji jest pewnego rodzaju szok genomowy, spowodowany zwiększeniem dawki genów oraz, w przypadku allopoliploidów, różnicami w sekwencjach zarówno genów, jak i elementów regulatorowych.

KOMÓRKOWA ŚCIEŻKA SYGNAŁOWA ZALEŻNA OD CZYNNIKA TRANSKRYPCYJNEGO NF-kB I JEJ WSPÓŁZALEŻNOŚCI ZE SZLAKAMI p53 I HSF1

Ścieżki sygnałowe zależne od białek NF-kB są kluczowym elementem komórkowej odpowiedzi na stres. U ssaków rodzinę NF-kB tworzy pięć białek NF-kB/Rel, będących czynnikami transkrypcyjnymi, oraz cztery białka IkB, będące swoistymi inhibitorami tych czynników transkrypcyjnych. Aktywacja NF-kB polega na odłączeniu ufosforylowanego inhibitora IkB, po którym następuje transport czynnika transkrypcyjnego do jądra komórkowego. Czynniki transkrypcyjne NF-kB mogą uczestniczyć w regulacji ekspresji kilkuset genów istotnych m.in. dla proliferacji, apoptozy, odpowiedzi immunologicznej i reakcji zapalnych.

Celuloza bakteryjna jako nanobiomateriał

Celuloza bakteryjna jest nanobiomateriałem o interesujących właściwościach, decydujących o jej szerokim zastosowaniu w medycynie i licznych dziedzinach techniki. Ten wytwarzany biotechnologicznie materiał charakteryzuje się m.in. ogromną higroskopijnością, wysoką czystością chemiczną, unikalną strukturą oraz pełną biokompatybilnością, biofunkcjonalnością i brakiem toksyczności. Jednak molekularne podstawy biosyntezy celulozy przez Gluconacetobacter xylinus nie są do końca poznane.

Nagroda Nobla 2006 za fundamentalne odkrycia w regulacji ekspresji genów u eukariontów

W 2006 roku Nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny/fizjologii otrzymali dwaj amerykańscy badacze Andrew Fire i Craig Mello za fundamentalne odkrycia w regulacji ekspresji genów u eukariontów. Dowiedli, że obecność dwuniciowego RNA w komórkach indukuje mechanizm prowadzący do specyficznego wyciszenia aktywności genu. Mechanizm ten nazwali interferencją RNA (RNAi). Dwuniciowy RNA jest w komórce rozcinany na krótkie, efektorowe RNA, zwane siRNA, które doprowadzają do wybiórczej degradacji docelowego mRNA. Proces zachodzi w cytoplazmie.

Mikro-RNA – małe cząsteczki o wielkim znaczeniu

MikroRNA (miRNA) to grupa jednoniciowych, niekodujących RNA, które regulują ekspresję genów strukturalnych na poziomie posttranskrypcyjnym. Pierwotny transkrypt mikroRNA ma kilkaset nukleotydów długości, natomiast aktywną formę dojrzałą stanowią krótkie fragmenty 21–23 nt. Wiążą się one z mRNA genu docelowego katalizując jego degradację, jeśli komplementarność sekwencji jest całkowita, lub zahamowanie procesu translacji w przypadku niepełnej komplementarności. Dotychczas opisano kilkaset genów kodujących miRNA w genomach roślinnych i zwierzęcych.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki