ZNAJDŹ ARTYKUŁ

RETROTRANSPOZONY A PODATNOŚĆ NA CHOROBY NOWOTWOROWE

Retrotranspozony (retroelementy) to klasa endogennych ruchomych elementów genetycznych, powszechnie obecnych w genomach kręgowców. W toku ewolucji wiele z nich utraciło swoją aktywność, a część która nadal ją zachowała odgrywa istotną rolę w organizacji, ewolucji i funkcjonowaniu genomów. W genomie człowieka stanowią znaczącą część i reprezentowane są przez trzy rodziny: LINE (przedstawiciel to elementy L1), SINE (sekwencje Alu) oraz SVA. Wszystkie zaliczane są do kategorii retroelementów pozbawionych zakończeń LTR (ang.

AUTONOMICZNE ELEMENTY TYPU LINE W GENOMACH EUKARIOTYCZNYCH

Długie, rozproszone elementy jądrowe (LINE) są klasą ruchomych elementów genetycznych, które stanowią znaczącą frakcję powtarzających się sekwencji większości genomów eukariotycznych. Ze względu na ich zdolność do rozprzestrzeniania się przy pomocy odwrotnej transkryptazy, z wykorzystaniem RNA jako nośnika, zaliczane są do retrotranspozonów. Najliczniejszą grupę autonomicznych retrotranspozonów pozbawionych LTR (non-LTR) tworzą LINE-1 (L1) obecne w genomie ludzkim w którym stanowią ok. 17% sekwencji genomowych. Zdecydowana większość retrotranspozonów L1 to uszkodzone, nieaktywne elementy.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki