ZNAJDŹ ARTYKUŁ

TUMOUR NECROSIS FACTOR ALPHA INHIBITORS IN RHEUMATOID ARTHRITIS THERAPY

Czynnik martwicy nowotworu alfa (TNFα) jest cytokiną prozapalną, która odgrywa ważną rolę w patogenezie reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS). Terapia anty-TNFα jest obiecującą metodą biologicznego leczenia RZS. W artykule podsumowano rolę TNFα w patogenezie RZS, rolę antagonistów TNFα w terapii RZS, niekorzystne działanie inhibitorów TNFα oraz czynniki predysponujące pacjentów do pozytywnej odpowiedzi na terapię anty-TNFα.

ROLA INTERLEUKINY 15 W PATOGENEZIE ORAZ TERAPII CHORÓB CZŁOWIEKA

Interleukina 15 (IL-15) jest cytokiną o silnym działaniu na układ odpornośœciowy, wpływającą na patogenezę wielu chorób człowieka. W warunkach naturalnych uczestniczy w obronie przeciwwirusowej, w tym w zakażeniu wirusem HIV. IL-15 odgrywa także istotną rolę w wielu procesach autoimmunizacyjnych, zwłaszcza w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów. Potencjalne strategie terapeutyczne mogą zmierzać w kierunku zahamowania jej funkcji. Podobnie, aktywnoœć IL-15 może wpływać na proces odrzucania przeszczepów narządowych.

Zmienność ferrytyny w stanach patologicznych

Ferrytyna pełni istotną funkcję we wszystkich żywych organizmach, utrzymując żelazo w dostępnej i nieszkodliwej formie. Jej synteza jest ściśle regulowana zarówno na etapie transkrypcji, jak i translacji, a na jej ekspresję wpływa wiele czynników. Utrzymanie prawidłowego poziomu tego białka jest istotne dla funkcjonowania organizmu i stanowi swego rodzaju wskaźnik stanu zdrowia.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki