ZNAJDŹ ARTYKUŁ

STARZENIE POOWULACYJNE I JEGO WPŁYW NA MITOCHONDRIA

Starzenie poowulacyjne u ssaków definiujemy jako okres od owulacji do zapłodnienia oocytu. Podczas starzenia poowulacyjnego dochodzi do stopniowych zmian, które wpływają niekorzystnie na zapłodnienie oraz przyszły rozwój zarodka. Wydłużanie czasu starzenia oocytu wpływa między innymi na przedwczesną egzocytozę ziaren korowych czy stwardnienie osłonki przejrzystej co uniemożliwia wniknięcie plemnika do wnętrza oocytu podczas procesu zapłodnienia.

Rola cynku w modulacji procesu apoptozy

Artykuł przedstawia aktualny stan wiedzy dotyczący cynku jako modulatora apoptozy. Ten ważny pierwiastek śladowy w formie dwuwartościowego kationu wykazuje zdolność zarówno jako inhibitor, jak i induktor procesu apoptozy. Udział jonów Zn2+ w regulacji śmierci programowanej nie jest wciąż w pełni poznany. Sugeruje się, że jony Zn2+ mogą oddziaływać w wielu miejscach komórki w kaskadowej sygnalizacji podczas apoptozy. Suplementacja cynku działa jako inhibitor apoptozy, podczas gdy jego usuwanie czy niski poziom indukuje śmierć programowaną w wielu komórkach.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki