ZNAJDŹ ARTYKUŁ

KOMUNIKACJA SYMPLASTOWA I JEJ ROLA W ROZWOJU ROŚLIN

W organizmach wielokomórkowych komunikacja międzykomórkowa odgrywa kluczową rolę w koordynacji procesów rozwojowych oraz zapewnia właściwą odpowiedź na bodźce zewnętrzne. Wykształcony przez rośliny system cytoplazmatycznej łączności między komórkami połączonymi plazmodesmami (PD) tworzy symplast, stanowiący wygodną, szybką i precyzyjną drogę wymiany informacji. Plazmodesmy są więc podstawą strukturalną i funkcjonalną zjawiska określanego mianem komunikacji symplastowej, wpływającej na przebieg procesów rozwojowych roślin.

Metabolizm nukleotydów u roślin wyższych

Nukleotydy są związkami o ogromnym znaczeniu dla wszystkich żywych organizmów. Biorą one udział w wielu przemianach biochemicznych, są monomerycznymi prekursorami kwasów nukleinowych, źródłem energii, a także prekursorami lub komponentami pierwotnych i wtórnych produktów metabolicznych. Tak więc metabolizm nukleotydów odgrywa niezwykle istotną rolę w procesach wzrostu i rozwoju każdego żywego organizmu. W niniejszej pracy przedstawiono przemiany, jakim podlegają nukleotydy purynowe i pirymidynowe oraz znaczenie tych przemian podczas różnych procesów morfogenetycznych u roślin, tj.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki