ZNAJDŹ ARTYKUŁ

RUCHY CHLOROPLASTÓW INDUKOWANE ŚWIATŁEM NIEBIESKIM

<p>Ruchy chloroplastów stanowią jeden z mechanizmów aklimacji roślin do zmian natężenia światła. Występują one powszechnie w świecie roślin, w obrębie różnych grup taksonomicznych. Pod wpływem słabego światła chloroplasty wykonują reakcję akumulacji, przemieszczając się pod ściany komórki prostopadłe do kierunku padania światła. Służy to optymalizacji fotosyntezy poprzez zwiększenie powierzchni absorpcji światła przez chloroplasty. W silnym świetle chloroplasty ustawiają się wzdłuż ścian komórki równoległych do kierunku padania światła.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki