ZNAJDŹ ARTYKUŁ

ROLA WITAMINY D3 W FIZJOLOGII I PATOLOGII JAJNIKA

Najnowsze badania dowodzą, że witamina D3, poza swoją podstawową rolą w utrzymaniu homeostazy wapniowo-fosforanowej, wpływa również na funkcjonowanie żeńskiego układu rozrodczego. Dotychczas wykazano, że jajnik ludzi i zwierząt jest lokalnym miejscem metabolizmu i działania witaminy D3. Reguluje ona folikulogenezę, steroidogenezę oraz proliferację, a więc procesy fizjologiczne zachodzące w jajniku. Ponadto podkreśla się, że jej niedobór występuje w stanach patologicznych takich jak zespół policystycznych jajników, przedwczesne wygasanie czynności jajników czy nowotwór jajnika.

Fitoestrogeny. I. Występowanie, metabolizm i znaczenie biologiczne u samic

Fitoestrogeny to biologicznie aktywne związki występujące w licznych roślinach. Razem z mykoestrogenami i ksenoestrogenami tworzą grupę tzw. estrogenów środowiskowych, mogących oddziaływać na wiele procesów zachodzących w organizmach zwierzęcych. W niniejszym artykule przedstawiono próbę uporządkowania współczesnej wiedzy dotyczącej klasyfikacji i występowania fitoestrogenów w przyrodzie oraz ich metabolizmu i działania biologicznego u samic.

Wpływ opioidów na steroidogenezę w komórkach ziarnistych i osłonki wewnętrznej pęcherzyków jajnikowych świń; mechanizm działania agonisty opioidowego FK 33-824

Peptydy opioidowe należą do grupy czynników, wytwarzanych w pęcherzyku jajnikowym świń, wpływających na funkcjonowanie, występujących w nim, komórek ziarnistych i komórek osłonki wewnętrznej. W trakcie krótkiej inkubacji tych komórek z opioidami (agonistami receptorów µ, ð lub k) przeważa hamowanie steroidogenezy, zaś w obecności LH, czynnika tropowego dla komórek izolowanych z dużych pęcherzyków, dominuje pobudzanie wytwarzania hormonów steroidowych pod wpływem opioidów.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki