ZNAJDŹ ARTYKUŁ

ZWIĄZKI AKTYWOWANE HIPOKSJĄ W LECZENIU NOWOTWORÓW KRWI I GUZÓW LITYCH

<p>Hipoksja, czyli niedotlenienie, towarzyszy rozwojowi wielu chorób nowotworowych. Dotychczasowe doniesienia sugerowały, iż niskie ciśnienie parcjalne tlenu jest cechą głównie nowotworów litych, jednakże udowodniono, iż szpik kostny także stanowi środowisko hipoksyjne. Występowanie niedotlenienia w mikrośrodowisku nowotworowym jest negatywnym czynnikiem prognostycznym i wiąże się z opornością na standardowo wykorzystywaną chemio- i radioterapię. Dlatego też hipoksja może być potencjalnym celem w przypadku poszukiwania nowych, ukierunkowanych strategii terapeutycznych w onkologii.

ROLA NISZ SZPIKU KOSTNEGO ORAZ HIPOKSJI W REGULACJI AKTYWNOŚCI KRWIOTWÓRCZYCH KOMÓREK MACIERZYSTYCH

Krwiotwórcze komórki macierzyste (KKM) występujące w czerwonym szpiku kostnym dają początek wszystkim dojrzałym komórkom krwi linii mieloidalnej i limfoidalnej. Ich powstawanie jest ściśle powiązane z unikalnym mikrośrodowiskiem szpiku, na które składają się dwie nisze: osteoblastyczna i naczyniowa. W pracy przedstawiono aktualny stan wiedzy dotyczący regulacji hematopoezy na poziomie nisz szpikowych.

ROLA KOMÓREK MACIERZYSTYCH W PROCESIE ENDOGENNEJ REGENERACJI OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH SCHORZEŃ NACZYNIOWYCH

Ośrodkowy układ nerwowy (OUN) postrzegany jest jako nadrzędny układ w organizmie, który pełni kluczową rolę regulacyjną i decyzyjną na poziomie wieloukładowym i behawioralnym. Rozpowszechnienie schorzeń obejmujących OUN, przy jednoczesnym braku skutecznej terapii, rodzi pytania o możliwość zachowania lub odtworzenia funkcji nerwowych siłami organizmu. Obecność heterogennej populacji komórek macierzystych (KM) i progenitorowych w różnych obszarach siatkówki oka i mózgu jest dobrze udokumentowana.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki