ZNAJDŹ ARTYKUŁ

LOKALIZACJA CHROMOSOMÓW W JĄDRZE KOMÓRKOWYM I JEJ ZMIANY ZWIĄZANE Z TRANSKRYPCJĄ I USZKODZENIAMI DNA

W interfazowym jądrze komórkowym chromosomy zajmują określone miejsce zwane terytorium chromosomowym. Umiejscowienie poszczególnych chromosomów w jądrze zależy od fazy cyklu komórkowego, wielkości chromosomu oraz liczby genów aktywnie transkrybowanych. Całe chromosomy, jak również specyficzne geny mogą zmieniać swoją pozycję podczas różnicowania komórki, na skutek zmiany jej statusu proliferacyjnego, zmian w poziomie transkrypcji genów czy w wyniku działania czynników genotoksycznych lub zmian chorobowych.

Badania cytogenetyczne w diagnostyce chłoniaków B-komórkowych

Efektem pracy wielu zespołów badawczych było ustalenie istotnych korelacji pomiędzy specyficznymi nieprawidłowościami cytogenetycznymi a typem histologicznym ludzkich chłoniaków złośliwych. Konkretne zmiany kariotypowe skorelowane są z charakterystyczną morfologią, specyficznym immunofenotypem i określonymi cechami klinicznymi nowotworu. Specyficzne markery cytogenetyczne wykryto metodami klasycznego badania kariotypu (prążki G) i fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (FISH). Typowe aberracje cytogenetyczne, np.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki