ZNAJDŹ ARTYKUŁ

UDZIAŁ NIEMIĘŚNIOWYCH KOMÓREK MACIERZYSTYCH W REGENERACJI MIĘŚNI SZKIELETOWYCH

Mięśnie szkieletowe są zdolne do regeneracji w odpowiedzi na uszkodzenie będące wynikiem na przykład urazu mechanicznego, działania toksyny lub choroby. Kluczową rolę w tym procesie odgrywają komórki satelitowe zlokalizowane w mięśniu szkieletowym. Jednak zarówno w warunkach fizjologicznych, jak i eksperymentalnych w regenerację mogą zostać zaangażowane komórki macierzyste rezydujące w mięśniu lub pochodzące z innego źródła. Budzi to nadzieje na potencjalne wykorzystanie tych komórek w terapii chorób mięśni szkieletowych, takich jak dystrofie mięśniowe czy rdzeniowy zanik mięśni.

Rola komórek dendrytycznych w odpowiedzi transplantacyjnej

Komórki dendrytyczne (DC) są najważniejszymi komórkami prezentującymi antygen (APC) limfocytom T. Stopień dojrzałości komórki DC ma kluczowe znaczenie dla rodzaju odpowiedzi limfocytów T. Niedojrzała komórka DC indukuje stan tolerancji, podczas gdy dojrzała komórka DC – pełną odpowiedź immunologiczną. Ma to ogromne znaczenie w transplantologii, a zwłaszcza w reakcjach odrzucania przeszczepu po transplantacjach narządu. Komórka DC dawcy prezentuje antygen w sposób bezpośredni, natomiast komórka DC biorcy drogą pośrednią.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki