ZNAJDŹ ARTYKUŁ

ZJAWISKO EFEROCYTOZY – WAŻNY PROCES ODPORNOŚCIOWY

Makrofagi są komórkami zaangażowanymi w zjawisko usuwania niepotrzebnych elementów komórki, które jest określane jako eferocytoza – proces pochłaniania i eliminowania komórek apoptotycznych. Rola tego procesu polega na uniknięciu stanu zapalnego po apoptozie w warunkach fizjologicznych i patologicznych (głównie infekcje bakteryjne, wirusowe i pasożytnicze). Ze względu na swoją funkcję i charakter, proces ten może być w przyszłości uważany za rodzaj endocytozy. Funkcję eferocytozy wykazano w odpowiedzi przeciwdrobnoustrojowej, zapaleniu, a także w wielu różnych chorobach.

BIOLOGICZNA ROLA mikroRNA (miRNA) NOWE DANE

MikroRNA (miRNA) to grupa małych, 2123-nukleotydowych, niekodujących cząsteczek RNA, które w postaci dojrzałej regulują ekspresję genów na poziomie potranskrypcyjnym. Obecnie znane jest ponad 3000 miRNA, które opisano u kręgowców i owadów, ale także u roślin, grzybów, organizmów jednokomórkowych oraz wirusów. W ludzkim genomie odkryto dotychczas ponad 470 miRNA, choć prawdopodobnie jest ich około 1000.

CZYNNIKI DZIALAJĄCE HAMUJĄCO NA TLR

W pracy przedstawiono pięć grup czynników (rozpuszczalne formy TLR, wewnątrzkomórkowe receptory, regulatory transbłonowe oraz czynniki redukuj1ce ekspresje TLR i redukuj1ce efekt TLR) działających hamująco na receptory Toll-podobne (TLR).

Ludzki wirus cytomegalii (HCMV) – latencja i strategie ucieczki spod kontroli układu odpornościowego

Ludzki wirus cytomegalii (HCMV) ma zdolność do przetrwałego zakażenia poprzez ustalenie stanu latencji w komórkach gospodarza. Wirus może ulegać reaktywacji, w czasie której dodatkowo stosuje różne mechanizmy upośledzające pełną odpowiedź układu odpornościowego. Do tych mechanizmów należą m in. blokowanie prezentacji antygenów, wpływ na sieć cytokin, hamowanie komórek NK i hamowanie apoptozy.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki