ZNAJDŹ ARTYKUŁ

DOZYMETRIA PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO W BADANIACH CYTOGENETYCZNYCH KOMÓREK LUDZKICH

Wzrastające wykorzystanie technik jądrowych w przemyśle, technice czy służbie zdrowia prowadzi do coraz większego zainteresowania nowymi technikami dozymetrycznymi. Można wśród nich wyróżnić metody dozymetrii biologicznej, w których obliczenie dawki promieniowania jonizującego oparte jest o analizy cytogenetyczne. Zalicza się tu m.in. analizę częstości występowania chromosomów dicentrycznych, translokacji chromosomowych, badanie przedwczesnej kondensacji chromatyny (ang. Premature Chromatin Condensation, PCC) czy też ocenę częstości występowania mikrojąder (ang.

INDUKOWANE MUTAGENAMI USZKODZENIA DNA I MECHANIZMY ICH POWSTAWANIA

Genomy wszystkich organizmów są bardzo stabilne. DNA jest powielany podczas fazy S cyklu komórkowego i przekazywany do potomnych komórek. Jest to ważny proces dla prawidłowego funkcjonowania organizmu i zachowania w niezmienionej formie materiału genetycznego. Nieustanne oddziaływanie różnych czynników endogennych i egzogennych na organizm prowadzi do powstawania różnego rodzaju uszkodzeń DNA. Reaktywne metabolity powstające w komórkach oraz nieprawidłowości w replikacji i rekombinacji DNA należą do czynników endogennych powodujących powstawanie spontanicznych zmian w DNA.

NAPRAWA DNA PRZEZ WYCINANIE NUKLEOTYDÓW W KOMÓRKACH SSAKÓW

Naprawa DNA przez wycinanie nukleotydów (NER) jest jedną z najważniejszych odpowiedzi komórki na uszkodzenia DNA, wnoszącą istotny wkład w utrzymanie stabilnośœci genomowej. W NER usuwane są obszerne addukty oraz uszkodzenia zniekształcające strukturę DNA, takie jak wywołane przez promieniowanie UV cyklobutanowe dimery pirymidyny czy 6–4 fotoprodukty. NER cechuje heterogennoœść naprawy genomu, związana z organizacją chromatyny w transkrypcyjnie aktywnych i nieaktywnych domenach genomu oraz znaczeniem sekwencji w obrębie genów.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki