ZNAJDŹ ARTYKUŁ

ROLA WYBRANYCH CZYNNIKÓW REGULUJĄCYCH ANGIOGENEZĘ W ROZWOJU I PRZEBIEGU RDZENIAKA ZARODKOWEGO

Medulloblastoma jest nowotworem ośrodkowego układu nerwowego najczęściej występującym u dzieci. Obecnie głównymi metodami w walce z rdzeniakiem zarodkowym są chemioterapia, radioterapia oraz chirurgiczne resekcje guza. Wiek młodych pacjentów jest szczególnie istotny, ponieważ ogranicza możliwości pomocy. Typowe leczenie niesie ze sobą szereg powikłań oraz skutków ubocznych. Nadzieje na opracowanie swoistej terapii dają badania nad angiogenezą rdzeniaka zarodkowego. Angiogeneza jest procesem złożonym z wielu etapów prowadzących do powstania nowych naczyń krwionośnych.

WYBRANE ASPEKTY ANGIOGENEZY W SIATKÓWCZAKU

Angiogeneza jest jednym z najbardziej istotnych czynników warunkujących wzrost i rozwój nowotworów. Większość guzów litych wykazuje zwiększony stopień unaczynienia. Dotyczy to także siatkówczaka – nowotworu wieku dziecięcego, rozwijającego się z komórek nerwowych siatkówki. Doniesienia literaturowe potwierdzają udział głównego regulatora angiogenezy – naczyniowo-śródbłonkowego czynnika wzrostu (VEGF) w patogenezie siatkówczaka.

Udział śródbłonka w formowaniu się naczyń

W niniejszym artykule przedstawiono pokrótce stan wiedzy na temat funkcji śródbłonka oraz jego roli w formowaniu się naczyń zarówno w rozwoju zarodkowym, jak i w procesach regeneracyjnych i chorobowych późniejszego życia osobniczego.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki