ZNAJDŹ ARTYKUŁ

ZASTOSOWANIE NISKOCZĄSTECZKOWYCH MODULATORÓW SZLAKU WNT W LECZENIU NOWOTWORÓW

Podczas karcenogezy dochodzi do zaburzenia równowagi pomiędzy trzema istotnymi procesami komórkowymi: różnicowaniem, proliferacją i apoptozą. Wszystkie trzy przebiegają w ściśle uporządkowany sposób i podlegają regulacji szlakom przekaźnictwa sygnałów w komórce. Jedną z wewnątrzkomórkowych dróg przekazywania sygnałów, która sprzyja karcenogenezie jest zależny od β-kateniny kanoniczny szlak Wnt.

10.00zł

Gra w rękę

Rozwijające się kończyny kręgowców są powszechnie używanym modelem doświadczalnym do badania mechanizmów różnicowania tkankowego. Metody badawcze oparte na nowoczesnych technikach genetycznych i molekularnych pozwoliły na powtórne przeanalizowanie, i czasami podważenie, długo istniejących hipotez dotyczących rozwoju kończyn u kręgowców. Jedna z nich dotyczy mechanizmu różnicowania się kończyny wzdłuż osi proksymalno-dystalnej (P-D), opartego na obecności tak zwanej Strefy Rozwoju.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki