ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
1
Date of issue: 
Apoptoza jest złożonym procesem wymagającym harmonijnego działania wielu zewnątrzkomórkowych i wewnątrzkomórkowych czynników. Wiadomo, że niektóre bodźce wewnątrzkomórkowe mogące brać udział w inicjacji procesu apoptozy kontrolują także procesy proliferacji i różnicowania komórek. Z danych eksperymentalnych wynika, że między innymi kinazy białkowe również włączane są w drogi sygnalizacyjne kontrolujące apoptozę. Od dawna bowiem znany jest fakt, że stan ufosforylowania białek odgrywa znaczącą rolę w tym procesie.Choć zaangażowanie kinaz w ten proces nie podlega wątpliwości, ich rola pozostaje nadal niejasna. Wykazano, że mogą one brać udział w procesach zarówno zapoczątkowywania, jak i hamowania apoptozy. Niejednorodność materiału biologicznego oraz modeli badawczych programowanej śmierci komórki z jednej strony ukazuje wielokierunkowość działania kinaz, lecz równocześnie nie pozwala na wyciągnięcie jednoznacznych wniosków co do ich kierunku działania. Na postawienie jakiejkolwiek hipotezy jest za wcześnie; zatem praca ta ukazując przegląd najważniejszych danych eksperymentalnych dotyczących tego zagadnienia, potwierdza wielokierunkowość i złożoność działania kinaz białkowych w programowanej śmierci komórki.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki