ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
1
Date of issue: 
W ramach "podziału pracy" pomiędzy czterema kompleksami funkcjonalnymi błony tylakoidowej współuczestniczącymi w realizacji fazy jasnej fotosyntezy fotosystem I (PS I) pełni rolę oksydoreduktazy plastocyjanina:ferredoksyna (w reakcji przebiegającej już poza obrębem PSI ferredoksyna redukuje następnie NADP+ do NADPH). Kooperując z kompleksem cytochromowym b6/f PSI przeprowadza ponadto cykliczny transport elektronów. Fragment struktury PS I bezpośrednio zaangażowany w fotosyntetyczny transport elektronów wraz z grupą białek pełniących najprawdopodobniej funkcje strukturalne tworzy podjednostkę określaną jako rdzeń PS I. Energia niezbędna do realizacji procesów transporu elektronów jest dostarczana do rdzenia PS I jako energia wzbudzenia elektronowego przez zespół wewnętrznych oraz peryferycznych anten energetycznych. W ostatnich latach dokonał się zasadniczy postęp w rozszyfrowywaniu organizacji strukturalnej rdzenia; dla jednego z gatunków cyjanobakterii niektóre szczególy struktury poznano z rozdzielczością wyższą niż 0.14 nm. Pewien postęp zanotowano także w badaniach struktury i funkcji peryferycznych anten energetycznych (LHC I). W opracowaniu niniejszym dokonano przeglądu aktualnego stanu wiedzy odnośnie do struktury holokompleksu PS I z uwzględnieniem implikacji funkcjonalnych.
Author of the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki