ZNAJDŹ ARTYKUŁ

ROLA CHITYNAZ W ROZWOJU ROŚLIN

Chitynazy, białka enzymatyczne hydrolizujące chitynę, są bardzo szeroko rozpowszechnione w przyrodzie. Sekwencje kodujące chitynazy posiadają wirusy, a także niemal wszystkie organizmy żywe poczynając od jednokomórkowych bakterii poprzez grzyby, rośliny niższe i wyższe, a skończywszy na zwierzętach i człowieku. Enzymy te posiadają bardzo zróżnicowaną strukturę i pełnią wielorakie funkcje. Chitynazy roślinne odkryte zostały jako czynniki grzybobójcze i długo ich działanie rozważane było w tym kontekście. Stąd też ich rola w innych procesach jest mniej poznana.

WSPÓŁDZIAŁANIE FITOHORMONÓW W REGULACJI POCZĄTKOWYCH FAZ WZROSTU I ROZWOJU WEGETATYWNEGO ROŚLIN (EMBRIOGENEZA, KIEŁKOWANIE NASION, MERYSTEM WIERZCHOŁKOWY PĘDU I KORZENIA)

Wzrost i rozwój organizmów przebiegający według schematu zapisanego w genach podlega również znacznym modyfikacjom pod wpływem czynników środowiskowych i hormonalnych. Dotychczas poznano siedem klasycznych grup hormonów roślinnych. Biorąc pod uwagę niewielką liczbę tych związków nasuwa się pytanie o sposób ich kontroli nad wysoce złożonymi i różnorodnymi procesami morfogenetycznymi. Należy przyjąć, że fitohormony w większym stopniu wywołują określoną odpowiedź fizjologiczną poprzez sieć wzajemnych oddziaływań (ang. cross-talk, cross-regulation), niż indywidualne szlaki przekazywania sygnału.

Komunikacja symplastowa: terminologia, fluorochromy i embriogeneza Arabidopsis thaliana

Rola komunikacji symplastowej jako elementu systemu wymiany informacji między komórkami organizmu roślinnego w trakcie jego wzrostu i rozwoju została opisana na przykładzie embriogenezyArabidopsis thaliana. Badania ostatnich lat pokazały bowiem, że jednym z mechanizmów regulacji procesów rozwojowych są zmiany w przepuszczalności plazmodesm między komórkami zarodka.

Lokalizacja morfogenów w oocytach kręgowców

Rozwój zarodkowy zwierząt zależy od prawidłowego, często asymetrycznego rozmieszczenia tzw. morfogenów (matczynych czynników rozwojowych, matczynych mRNA) w cytoplazmie komórki jajowej, czyli ooplazmie. Wśród kręgowców rozmieszczenie morfogenów i ich stopniową lokalizację w czasie kolejnych etapów oogenezy najdokładniej przebadano u żaby szponiastej, Xenopus laevis. W oocytach tego gatunku cząsteczki mRNA, zlokalizowane na biegunie wegetatywnym, uczestniczą w determinacji komórek linii płciowej, a także w powstawaniu prawidłowych struktur osiowych zarodka.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki