ZNAJDŹ ARTYKUŁ

BUDOWA I FUNKCJE JAJOWODOWO SPECYFICZNEJ GLIKOPROTEINY 1

Jajowodowo specyficzna glikoproteina 1 (OVGP1) zwana również pOSP, MUC-9, sOP92, EAP, EGP i OGP jest białkiem wytwarzanym przez komórki wydzielnicze nabłonka jajowodu u wielu gatunków ssaków. OVGP1 po uwolnieniu do płynu jajowodowego uczestniczy w procesie końcowego dojrzewania oocytów, w dokończeniu kapacytacji plemników, zapłodnieniu oocytów oraz wspomaga wczesny rozwój zarodka. Sekrecja i synteza OVGP1 jest cile kontrolowana przez hormony steroidowe wytwarzane przez jajniki i jest zależna od fazy cyklu płciowego.

Implantacja zarodka

W pracy przedstawiono zjawisko implantacji. Omówiono mechanizmy poszczególnych jej etapów: apozycji, adhezji i inwazji. Wyjaśniono mechanizmy regulacji hormonalnej i parakrynnej tych zjawisk. Zwrócono uwagę na wzajemne oddziaływanie zarodka i endometrium. Stopień skomplikowania i złożoność mechanizmów kontrolujących implantację powodują, że nawet niewielkie zaburzenia homeostazy organizmu prowadzą do ograniczenia płodności.

Imprinting genomowy u roślin

Zjawisko imprintingu genomowego występuje zarówno u zwierząt (ssaków) jak i roślin (roślin kwiatowych) i polega na pozornie nierównocennej ekspresji alleli genów pochodzących od ojca i matki u osobników potomnych; allele pochodzące od jednego z rodziców są wyciszone. Niniejszy artykuł przedstawia zagadanienia związane z imprintingiem genomowynm u roślin. U roślin kwiatowych zarodek i bielmo powstają w wyniku podwójnego zapłodnienia, procesu charakterystycznego tylko dla tej grupy roślin.

Różnicowanie się komórek we wczesnych stadiach rozwoju myszy

W czasie rozwoju przedimplantacyjnego zarodka ssaka zachodzą dwa zjawiska morfogenetyczne: kompakcja i kawitacja. W ich wyniku w blastocyście (blastuli ssaka) wyróżnicowują się węzeł zarodkowy i trofektoderma, czyli dwie pierwsze linie komórkowe, które różnią się zarówno budową, jak i losami rozwojowymi. W poniższym artykule przedstawione zostały informacje na temat mechanizmów komórkowych i molekularnych, które są zaangażowane w tym procesie różnicowania.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki