ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Różnicowanie komórek nabłonkowych grasicy

Komórki nabłonkowe zrębu grasicy są główną komponentą mikrośrodowiska tego narządu, odpowiedzialną za dojrzewanie immunokompetentnych limfocytów T. Różnicowanie komórek nabłonkowych jest uwarunkowane serią interakcji, które zachodzą w określonym miejscu i stadium rozwoju grasicy. W pierwszych stadiach histogenezy grasicy są to interakcje pomiędzy komórkami endodermy pragardzieli a komórkami mezenchymy grzebieni nerwowych, regulowane aktywnością wielu genów i ich produktów, czynników transkrypcyjnych. Wyłączenie ekspresji tych genów wywołuje zmiany rozwojowe grasicy o różnym zasięgu.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki