ZNAJDŹ ARTYKUŁ

CHARAKTERYSTYKA I ROLA ,,KASPAZ ROŚLINNYCH” PODCZAS PROGRAMOWANEJ ŚMIERCI KOMÓRKI U ROŚLIN

W niniejszym artykule przedstawiono i scharakteryzowano rolę „kaspaz roślinnych” w programowanej śmierci komórki u roślin. Programowana śmierć komórki jest procesem podczas którego w kontrolowany sposób dochodzi do jej obumierania. Kaspazy są cysteinowymi proteazami zaangażowanymi w proces apoptozy w komórkach zwierząt. Hydrolizują one wiązania peptydowe po reszcie kwasu asparaginowego.

Biochemiczne i molekularne aspekty starzenia się liści

Starzenie się jest ważnym procesem w cyklu życiowym rośliny, bezpośrednio poprzedzającym śmierć wybranej grupy komórek, określonych organów np. liści, lub całych organizmów. Zapoczątkowanie starzenia się liści, jak również jego prawidłowy przebieg wymaga ekspresji szeregu specyficznych genów, z których największą poznaną rodzinę stanowią tzw. geny sags - senescence-associated genes.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki