ZNAJDŹ ARTYKUŁ

NOWOCZESNE TERAPIE CELOWANE W LECZENIU NOWOTOWORÓW JAKO ALTERNATYWA DLA KONWENCJONALNEJ CHEMIOTERAPII

Z każdym kolejnym rokiem liczba osób ze zdiagnozowaną chorobą nowotworową szybko wzrasta. Z drugiej strony wiadomo, że nowotwory są jedną z głównych przyczyn zgonów ludzi na świecie. Standardowe metody leczenia nowotworów takie jak chirurgia, radioterapia czy chemioterapia nierozerwalnie wiążą się z poważnymi skutkami ubocznymi w trakcie i po leczeniu. Wynika to z ich inwazyjności i braku wybiórczego działania. Obecne zmiany w strategii zwalczania nowotworów kierują terapię w stronę poszukiwania metod precyzyjnego dotarcia do komórek zmienionych nowotworowo, ich naprawy lub eliminacji.

CAR T-CELL THERAPY AS AN INNOVATIVE APPROACH IN CANCER IMMUNOTHERAPY

W ciągu ostatnich lat immunoterapia zyskała opinię nowoczesnej i skutecznej, ukierunkowanej molekularnie metody leczenia nowotworów. Do metod immunoterapii nowotworów zalicza się między innymi stymulację układu odpornościowego do selektywnej odpowiedzi przeciwnowotworowej realizowanej przez komórki linii limfoidalnej. Strategia ta wykorzystywana jest w innowacyjnej terapii CAR T (ang.

IMMUNOTHERAPY FOR MELANOMA – THE NEWEST THERAPEUTIC POSSIBILITIES TARGETING CANCER IMMUNITY CYCLE AND TUMOR MICROENVIRONMENT

Pomimo lat badań nad biologią i immunologią nowotworu, czerniak, w zaawansowanym stadium, pozostaje śmiertelny dla pacjentów i stanowi duży problem dla lekarzy. Duża różnorodność symptomów, jak również lekceważenie pierwszych oznak choroby, często prowadzi do później diagnozy. Jeśli czerniak zostanie wykryty we wczesnym stadium, może zostać wyleczony przez wycięcie chirurgiczne, jednakże wraz z wykształceniem przerzutów, terapia staje się bardziej złożona. Dążenia do opracowania bezpiecznej terapii systemowej zaowocowały odkryciem tzw. inhibitorów punktów kontrolnych (ang.

ZŁOŻONE PROBLEMY LECZENIA NOWOTWORÓW cz. II

W tej części pracy przedstawiamy zasady leczenia nowotworów poprzez usprawnienie własnej odpowiedzi przeciwnowotworowej. Guz jest rozpatrywany jako złożona tkanka, w której komórki nowotworowe bezpośrednio lub pośrednio komunikują się z komórkami odpornościowymi otoczenia i blokują ich aktywność, by znaleźć sposób na własne przeżycie. Wynik oceny pozwala na racjonalne, zindywidualizowane dalsze postępowanie z chorym ukierunkowane na odblokowanie układu immunologicznego.

SZCZEPIONKI PRZECIWNOWOTWOROWE WYDZIELAJĄCE GM-CSF

W pracy przedstawiono aktualny stan zaawansowania prac badawczych oraz klinicznych nad szczepionkami przeciwnowotworowymi wydzielającymi GM-CSF. Szczepionki przeciwnowotworowe modyfikowane genami dla cytokin to jedna z form immunoterapii stosowanej eksperymentalnie w leczeniu nowotworów w stadium przerzutowym jako czynnik wspomagający lub jako terapia podstawowa. Mechanizm ich działania polega na dostarczeniu do organizmu chorego antygenów nowotworu w skojarzeniu z GM-CSF, który wzmaga rekrutację i aktywację komórek dendrytycznych, przyczyniając się do wydajniejszej prezentacji antygenów.

Zastosowanie szczepionek z komórek dendrytycznych w leczeniu chorób nowotworowych

Leczenie przeciwnowotworowe polegające na selektywnym pobudzaniu układu odpornościowego do walki z chorobą stało się ostatnio ponownie przedmiotem rosnącego zainteresowania wielu ośrodków klinicznych na świecie. Jedną z bardzo obiecujących strategii immunoterapii jest wykorzystanie szczepionek z komórek dendrytycznych, poddanych uprzedniej ekspozycji na antygeny nowotworowe. Szczepionki takie zastosowano w szeregu wstępnych prób klinicznych, najczęściej u chorych na guzy lite, w tym na czerniaka złośliwego.

Pochodzenia roślinnego, transgenicznych białek czynnych biologicznie w immunoterapii raka Minimal Pozostały

Wczesna diagnostyka , leczenie i profilaktyka nawrotu raka są główne priorytety przyszłej onkologii. Rosnąca liczba przypadków wyleczyć chirurgicznie w wyniku wczesnego diagnozowania i nowych podejść do chemioterapii i radioterapii . Jednakznaczna część tych pacjentów rozwinie nawracające i / lub przerzuty . Prognoza dla pacjentów z przerzutami raka sutka, płuc i jelita grubego w diagnostyce lub w postaci nawrotu nowotworu są słabe.

Komórki dendrytyczne w immunoterapii

Komórki dendrytyczne to komórki wyspecjalizowane w prezentacji antygenów. Licznie występują w skórze, krwi obwodowej, chłonce, węzłach chłonnych i innych narządach wewnętrznych. W organizmie obecne są dwie ich subpopulacje pochodzenia mieloidalnego i limfoidalnego, i jest to jedyny znany taki przykład. Komórki dendrytyczne pełnią kluczową rolę w procesach odpowiedzi odpornościowej. Liczne prace kliniczne i doświadczalne sugerują możliwość wykorzystania ich w leczeniu nowotworów, zakażeń wirusowych i chorób autoimmunologicznych.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki