ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Technologia Image Stream – krok dalej niż cytometria przepływowa

Technologia IS (ImageStream) stanowi nowe narzędzie pomiarowe dla wieloparametrowej analizy komórek. System łączy w sobie cechy cytometru przepływowego oraz mikroskopu fluorescencyjnego współpracującego z nowoczesnym systemem analizy obrazu. Podobnie jak cytometr przepływowy, IS umożliwia analizę wielu obiektów komórkowych oferując statystyczną ich analizę pod kątem podstawowych parametrów fluorescencyjnych. Dodatkowo dzięki zapisowi rzeczywistego obrazu komórek umożliwia ich kompleksową ocenę morfometryczną, a następnie jej korelację z cechami fotometrycznymi komórek.

Badanie choroby resztkowej u chorych na szpiczaka mnogiego. Cz. I. Badanie za pomocą cytometrii przepływowej

Wprowadzenie nowoczesnych metod leczenia chorych na MM wiąże się z koniecznością poszukiwania lepszych technik oceny choroby resztkowej – MRD (ang minimal residual disease) umożliwiających wczesne rozpoznanie i leczenie nawrotu choroby. Najczęściej stosuje się metody fenotypowania i cytometrii przepływowej oraz różne rodzaje ilościowego i jakościowego PCR. W artykule przedstawiono wady i zalety oraz zastosowanie kliniczne różnych metod badania MRD u chorych na MM.

Wykrywanie wewnątrzkomórkowych cytokin metodą cytometrii przepływowej zastosowanie i problemy

Cytokiny są białkami regulującymi rozwój i czas trwania prawidłowej i patologicznej odpowiedzi immunologicznej. Odpowiedzialne są za przekazywanie informacji pomiędzy komórkami układu odpornościowego oraz zapewniają komunikację między układem odpornościowym a nerwowym i hormonalnym. Uczestniczą w odpowiedzi immunologicznej, biorą udział w hematopoezie, apoptozie, zapaleniu, utrzymaniu homeostazy organizmu. Określone populacje limfocytów charakteryzują się właściwym dla nich spektrum produkowanych cytokin. W stanach chorobowych ich synteza może być zaburzona.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki