ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Tom: 29
Numer: 4
Suplement:

Data wydania: 2002

- 554 strony: 533
Cyklooksygenazy są enzymami katalizujšcymi przemiany fosfolipidów błony komórkowej, prowadzšce do...
- 578 strony: 555
Odkryta w 1897 roku aspiryna (kwas acetylosalicylowy) była najważniejszym i najpowszechniej stosowanym...
- 594 strony: 579
Zainteresowanie potencjalnš rolš zwišzków wanadu w leczeniu ludzi wynika z interesujšcych i obiecujšcych...
- 612 strony: 595
Różnorodność mechanizmów obronnych roślin przeciwko stresom abiotycznym pozwala im na adaptację do...
- 626 strony: 613
Tlenek azotu NO, znany przekaźnik sygnałów komórkowych u ssaków odgrywa nie mniejszš rolę w procesach...
- 636 strony: 627
Plazmodesmy – kanały cytoplazmatyczne łšczšce komórki – stanowiš jednš z cech odróżniajšcych budowę...
- 656 strony: 637
Zainteresowanie wpływem narkotyków na działanie układu odpornościowego, ze specjalnym uwzględnieniem...
- 662 strony: 657
Anemie hemolityczne u myszy przypominajš dziedziczne defekty u ludzi. Defekty te umożliwiajš precyzyjne...
- 672 strony: 663
W ostatnich latach zgromadzono liczne dowody eksperymentalne wskazujące, że ekspresja niektórych genów...
strony: 673
Mózg był uważany za organ uprzywilejowany immunologicznie. Pogląd ten podważyło m.in. odkrycie, że wewnątrz...

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki