ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Tom: 31
Numer: 4
Suplement:

Data wydania: 2004

- 662 strony: 647
Trójniciowy DNA może powstawać w wyniku specyficznych sekwencyjnie oddziaływań dwuniciowego DNA z...
- 702 strony: 681
U kręgowców po zakończonej gastrulacji tylny koniec zarodka, zwany pączkiem ogonowym, stanowi masa...
- 716 strony: 703
Zjawisko oporności wielolekowej jest częstym powodem niepowodzeń chemoterapii nowotworów. Zbadano wiele...
- 734 strony: 717
Prawie we wszystkich glebach obserwuje się stały wzrost zawartości metali ciężkich, głównie na skutek...
- 748 strony: 735
Zespół niestabilności chromosomowej Nijmegen (NBS, OMIM 251260) jest rzadko występującą jednostką chorobową...
strony: 749
Błonowy receptor prolaktyny wykazuje różnice zarówno międzygatunkowe, jak i wewnątrzosobnicze. Występowanie...

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki