ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Tom: 33
Numer: 4
Suplement:

Data wydania: 2006

- 601 strony: 591
Kwas traumatynowy – trans-2-dodeceno-1,10-dikarboksylowy (TA) – jest syntetyzowany w tkankach rośœlin z...
- 620 strony: 603
Płytki krwi, bezjądrzaste komórki pochodzące z megakariocytów pełnią podstawową funkcję w hemostazie i...
- 666 strony: 657
P 1B -ATPazy, należące do rodziny P-ATPaz, transportują metale ciężkie przez błony komórkowe wykorzystując...
- 719 strony: 697
Naprawa DNA przez wycinanie nukleotydów (NER) jest jedną z najważniejszych odpowiedzi komórki na...
- 736 strony: 721
Wielkoœść genomów jądrowych zwierząt różni się tysiące razy i zupełnie nie koreluje ze stopniem złożonoœci...
- 751 strony: 737
W ciągu minionych kilku lat znacznie wzbogaciła się wiedza o ewolucji zawartoœci jądrowego DNA. U...

Strony

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki