ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Wielorakie formy opłaszczonych klatryną pęcherzyków w zależnym od receptorów transporcie i segregacji makromolekuł

W komórkach tkanek ssaków opłaszczone klatryną pęcherzyki uczestniczą w zależnych od receptorów procesach internalizacji, transportu i sortowania makromolekuł zarówno z aparatu Golgiego do systemu endocytarnego, jak również z błony plazmatycznej do endosomów i lizosomów. Złożony system białek kontrolujący wpuklanie pęcherzyków, transport a następnie fuzję wykazuje znaczny konserwatyzm na szlaku endocytozy i sortowania. Internalizacja i wewnątrzkomórkowy transport oparte są odpowiednio na sygnale tyrozynowym (YXXĆ) i dileucynowym (LL).

Redakcja
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki