ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Biosynteza i bioaktywacja tiaminy

Biosynteza tiaminy (witaminy B1) zachodzi w mikroorganizmach i roślinach. W początkowych fazach syntezy powstają dwa prekursory: 5-(2-hydroksyetylo)-4-metylotiazol i 4-amino-5-hydroksymetylo-2-metylopirymidyna. Są one fosforylowane, po czym kluczowy enzym, pirofosforylaza fosforanu tiaminy, łączy je w cząsteczkę fosforanu tiaminy. Ulega on defosforylacji do wolnej tiaminy, a ta jest przekształcana przy udziale pirofosfokinazy tiaminy, do aktywnego metabolicznie koenzymu, difosforanu tiaminy.

Redakcja
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki