ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Wielkość genomu roślinnego

Wielkość genomu roślin okrytonasiennych, chociaż określona tylko dla 1,4% opisanych gatunków, jest bardzo zróżnicowana. Porównawcze badania genomów wykazały, że różnice w wielkości genomu wynikają głównie z różnic w ilości sekwencji powtarzalnych, podczas gdy liczba genów jest podobna. Rola niekodujących sekwencji powtarzalnych jest kontrowersyjna. Są hipotezy wskazujące na ich pasożytniczy charakter, jak również dane o ich adaptacyjnym znaczeniu. Niewyjaśnione są mechanizmy prowadzące do zwiększania wielkości genomu, a tym bardziej do jego redukcji.

Cytogenetyka molekularna w ustalaniu cech gatunkowych oraz ich zmienności w analizie pokrewieństwa roślin okrytozalążkowych

Dominującym składnikiem genomu roślin okrytozalążkowych są sekwencje powtarzalne, w tym retroelementy. Rozmaita zawartość tych sekwencji powoduje zmienność rozmiarów genomu w obrębie zarówno gatunku, jak i rodzaju. Każdy rodzaj sekwencji powtarzalnych może być gatunkowo- lub genomowo-specyficzny albo występować powszechnie w obrębie rodzaju lub rodzin, wykazując charakterystyczną lokalizację w chromosomach. Do cech gatunkowych zalicza się chromosomowy wzór prążkowy oraz lokalizację 18S-5, 8S-25S rDNA i 5S rDNA.

Redakcja
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki