FIND ARTICLE

The mechanism of operation and functions of oxytocin in the sexual cycle of

Oxytocin is involved in the regulation of the menstrual cycle. The paper describes the synthesis of hormone in the various organs of the female body and describes the construction of oxytocin receptor. Characterized factors affecting the biosynthesis and changes in oxytocin receptor density in the tissues of the reproductive system during the menstrual cycle. Describes in detail the participation of oxytocin in the regulation of luteolysis with regard to species differences in sheep, cows and pigs.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki