FIND ARTICLE

NEOCENTROMERES. I. OCCURRENCE AND STRUCTURE

Neocentromeres structures are fully active in the process of separation of chromatids and their targeting towards the poles of the mitotic spindle during mitosis and meiosis . Centromeric chromatin nucleosomes containing protein CENP -A and its homologues , which are variants of histone H3 and determining the identity of the centromere / neocentromeru . Neocentromeres arise in distant zones niecentromerowych chromosomes and therefore contain different centromeric DNA . The creation of the centromere may be a response to inactivation of endogenous centromere .

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki