ZNAJDŹ ARTYKUŁ

TUMOUR NECROSIS FACTOR ALPHA INHIBITORS IN RHEUMATOID ARTHRITIS THERAPY

Czynnik martwicy nowotworu alfa (TNFα) jest cytokiną prozapalną, która odgrywa ważną rolę w patogenezie reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS). Terapia anty-TNFα jest obiecującą metodą biologicznego leczenia RZS. W artykule podsumowano rolę TNFα w patogenezie RZS, rolę antagonistów TNFα w terapii RZS, niekorzystne działanie inhibitorów TNFα oraz czynniki predysponujące pacjentów do pozytywnej odpowiedzi na terapię anty-TNFα.

BIAŁKA ANGIOPOETYNOPODOBNE – ROLA FIZJOLOGICZNA I UDZIAŁ W CUKRZYCY ORAZ JEJ POWIKŁANIACH

Białka angiopoetynopodobne (ANGPTL – ang. Angiopoietin-likeproteins) należą do grupy białek posiadających zwiniętą strukturę (coileddomain) oraz domenę podobną do fibrynogenu, podobnie jak angiopoetyny. W badaniach na modelach zwierzęcych wykazano różnorodne działanie tych białek. Są one odpowiedzialne m.in. za gospodarkę lipidową i wydatkowanie energii, angiogenezę, gojenie ran, biorą udział w stanach zapalnych a także w hematopoezie. Badania w populacjach ludzkich wykazały, iż poziomy krążących we krwi białek z rodziny ANGPTL różnią się w poszczególnych populacjach, są zależne m.in.

ROLA TENASCYNY C W PROCESIE KARCYNOGENEZY

Tenascyna C należy do rodziny glikoprotein macierzy zewnątrzkomórkowej. Gen tenascyny C ulega ekspresji podczas życia embrionalnego, a jego produkt odgrywa istotną rolę podczas morfogenezy: kończyn, nerek, płuc, gruczołów sutkowych, zębów, neuronów, komórek glejowych i rozwijającego się ośrodkowego układu nerwowego. Po narodzinach stężenie białka jest praktycznie niewykrywalne. Do gwałtownego wzrostu ilości tenascyny C dochodzi podczas toczących się procesów patofizjologicznych, pod wpływem: cytokin prozapalnych, czynników wzrostu, hipoksji, reaktywnych form tlenu oraz stresu mechanicznego.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki