ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Woda w symulacjach dynamiki molekularnej

W pracy przedstawiono krótki przegląd sposobów opisu efektów polarnego środowiska w symulacjach dynamiki molekularnej bioukładów. Dokładniej omówiono: (1) skalowanie oddziaływań elektrostatycznych, (2) potencjał solwatacji, (3) efekt polaryzacji rozpuszczalnika oraz (4) jawne uwzględnienie cząsteczek wody. Podano teoretyczne podstawy metod oraz możliwe obszary ich zastosowań. Kolejność omawiania metod odpowiada rosnącym równolegle z ich złożonością wymaganiom obliczeniowym.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki