ZNAJDŹ ARTYKUŁ

ANALIZA MOLEKULARNA WRODZONYCH ZABURZEŃ BUDOWY ZĘBINY O CHARAKTERZE DENTINOGENESIS IMPERFECTA I DYSPLAZJI ZĘBINY – PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Sialofosfoproteina zębiny (DSPP) jest niekolagenowym białkiem budującym organiczną macierz zębiny. DSPP po kolagenie typu I jest najobfitszym białkiem zębiny i jednocześnie uznane zostało za białko markerowe, gdyż jego synteza w zębinie jest setki razy wyższa, aniżeli w jakichkolwiek innych tkankach organizmu, również w kości. W wyniku potranslacyjnej modyfikacji białko DSPP ulega rozszczepieniu na białka pochodne: sialoproteinę zębiny (DSP), fosfoproteinę zębiny (DPP) oraz proteoglikan-DSP (DSP-PG).

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki