ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
4
Date of issue: 
Komórkowy system detoksykujący organiczne ksenobiotyki obejmuje trzy fazy. W każdej z nich uczestniczy szereg enzymów, które w zależności od charakteru degradowanego związku organicznego prowadzą do jego przekształceń. Enzymami fazy pierwszej, a więc bioaktywacji są głównie polisubstratowe monooksygenazy (ang. PolySubstrate MonoOxygenase), monooksygenazy flawinowe (FMO) oraz enzymy wykazujące aktywność hydrolityczną i oksydoredukcyjną. Indukcję tych enzymów pod wpływem ksenobiotyku potwierdzają badania prowadzone metodą SAGE (ang. Serial Analysis of Gene Expression). Produkty fazy pierwszej stają się substratami fazy drugiej, a więc fazy koniugacji z endogennym substratem. Sprzęganie z cukrowcem katalizują UDP-zależne transferazy, z aminokwasem – N-acetylo transferazy (ACT), natomiast z glutationem – najbardziej zróżnicowana podzielona na 5 klas i mająca ponad 20 form izoenzymatycznych rodzina transferaz glutationowych (GST). Transport powstałych koniugatów przez tonoplast prowadzi grupa Mg i ATP-zależnych transporterów (ang. ATP-binding Casette). Ksenobiotyki zgromadzone w wakuoli podlegają dalszym modyfikacjom pod wpływem peroksydaz i karboksypeptydaz. Poza enzymami uczestniczącymi w trzech fazach detoksykacji związków organicznych w procesie ich degradacji, ważny jest enzymatyczny system obrony antyoksydacyjnej komórki warunkujący stopień tolerancji rośliny na stres związany z zanieczyszczeniem organicznym.
Author of the article: 
Download the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki