ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
4
Date of issue: 

Kwas abscysynowy (ABA) uczestniczy w wielu procesach rozwojowych cyklu życiowego roślin oraz w ich adaptacji do warunków stresowych środowiska. Doskonałym układem modelowym do badania percepcji i transdukcji sygnału ABA są komórki szparkowe. Odpowiedzi komórek szparkowych na ABA sugerują, że percepcja ABA może zachodzić zarówno w plazmolemie, jak i w cytoplazmie, jednak białka receptorowe nie zostały dotychczas poznane. W ostatnich latach nastąpił znaczny postęp w identyfikacji elementów szlaków sygnałowych ABA. W komórkach szparkowych są nimi: Ca2+, cytozolowe pH, inozytolo-1,4,5-trisfosforan, cykliczna ADP-ryboza oraz fosforylacja białek. Wyselekcjonowanie niewrażliwych na ABA mutantów kukurydzy i Arabidopsis thaliana umożliwiło poznanie niektórych składników w szlaku sygnałowym odpowiedzialnym za rozwój nasion. W genach indukowanych przez ABA zidentyfikowano konserwowany motyw sekwencji promotorowej będący elementem odpowiedzi na ABA ABA-response element (ABRE) funkcjonujący jako element cis w regulacji transkrypcji. Sklonowano regulatorowe białka jądrowe specyficznie łączące się z ABRE. Większość z nich to czynniki transkrypcyjne z rodziny bZIP

Author of the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki