ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
2
Date of issue: 
Nukleolina jest wielofunkcyjnym, białkiem, w którym można wyróżnić trzy domeny różniące się budową i warunkujące różne funkcje. Białko to zlokalizowane jest głównie w jąderkach, ale występuje również w karioplazmie poza nimi, w cytoplazmie i błonie komórkowej oraz ma zdolność przemieszczania się między tymi przedziałami. Różnorodna lokalizacja przemawia za jego udziałem w komórce w wielorakich procesach fizjologicznych, jak i patologicznych. Jednak główną funkcją nukleoliny jest udział w obróbce rRNA od etapu transkrypcji rDNA po organizację cząstek prerybosomowych. Nukleolina uczestniczy w zmianach struktury chromatyny, wydłużaniu pierwotnego transkryptu rRNA i dojrzewaniu rybosomów. Wykazuje ona ponadto zdolność m.in. stabilizowania mRNA, formowania struktury jąderek czy uczestniczenia w procesie apoptozy. Nukleolina odgrywa rolę w karcynogenezie indukowanej wirusami ludzkiego brodawczaka oraz wpływa na białka supresorowe i czynniki transkrypcyjne. Badania nad ekspresją nukleoliny w rakach sutka wykazały jej związek z typem histologicznym, ekspresją receptora estrogenowego, fazami cyklu komórkowego i obecnością przerzutów w węzłach chłonnych. W ostatnich latach zwrócono również uwagę na rolę nukleoliny zlokalizowanej w obrębie błony komórkowej we wnikaniu cząstek wirusów do komórki. W infekcji wirusem HIV, może stanowić ona potencjalny cel terapeutyczny. Nukleolina wpływa również na replikację wirusów hepatotropowych. Istotną rolę nukleoliny w infekcjach wirusowych potwierdza również fakt jej współwystępowania z antygenami licznych wirusów. W pracy omówiono strukturę nukleoliny, regulację ekspresji i modyfikacje potranslacyjne oraz główne funkcje w komórce. Przedstawiono ponadto najnowsze poglądy na rolę nukleoliny w biologii nowotworów oraz jej udział w infekcjach wirusowych, szczególnie w infekcji wirusem HIV i wirusami hepatotropowymi.
Author of the article: 
Download the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki