ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Supplement: 
23
Date of issue: 
Wyniki naszych ostatnich badań, w których posłużyliśmy się strategią tzw. izolacji chemotaktycznej do czynnika pochodzenia stromalnego-1 (ang. Stromal Cell Derived Factor 1; SDF-1) w połączeniu z techniką PCR w czasie rzeczywistym (Real Time PCR; RT-PCR) dowiodły, że w szpiku kostnym występuje populacja komórek CXCR4+ wykazujących ekspresję mRNA markerów dla wczesnych ukierunkowanych tkankowo komórek macierzystych (UTKM). W pracy zostaną przedstawione wyniki badań własnych wskazujące, że CXCR4+ UTKM: 1) występują w szpiku kostnym młodych osobników, a następnie ich liczba zmniejsza się wraz z wiekiem, 2) należą do frakcji komórek niehematopoetycznych szpiku kostnego o fenotypie Sca-1+CD45-, 3) wzbogacone są w komórki wykazujące ekspresję embrionalnych/pluripotencjalnych czynników transkrypcyjnych (Oct-4, Nanog oraz Rex-1), 4) ulegają indukowanej stresem lub za pomocą G-CSF mobilizacji do krwi obwodowej, skąd mogą nastepnie migrować do gradientu SDF-1 uwalnianego przez uszkodzone tkanki, 5) mogą brać udział w regeneracji tkanek/narządów. Biorąc powyższe obserwacje pod uwagę postulujemy, że szpik kostny jest nie tylko źródłem krwiotwórczych komórek macierzystych (KKM), ale również zawiera CXCR4+ UTKM. Obecność tych komórek w szpiku kostnym powinna być uwzględniona podczas analizy wyników interpretowanych jako zdolność KKM do transróżnicowania/plastyczności. Ponieważ, jak wykazaliśmy, populacja CXCR4+UTKM wykazuje ekspresję szeregu embrionalnych czynników transkrypcyjnych, może ona zawierać również bardziej prymitywne pluripotencjalne komórki macierzyste (PKM). Fakt, że UTKM w największym odsetku występują w szpiku kostnym młodych osobników, a liczba ich spada w miarę ich starzenia się, może z kolei tłumaczyć, dlaczego procesy regeneracyjne stają się mniej efektywne u osobników starszych.
Author of the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki