ZNAJDŹ ARTYKUŁ

ZABURZENIA FUNKCJI LAMIN A PATOFIZJOLOGIA LAMINOPATII

Laminy są elementami struktury jądra komórkowego, wpływającymi nie tylko na organizację i integralnoœść otoczki jądrowej, ale tak ze na procesy niezbędne dla zachowania i przetwarzania materiału genetycznego. Stąd, zaburzenia ich funkcji na skutek mutacji skupionych w różnych rejonach cząsteczki białka mogą mieć poważne konsekwencje dla utrzymania właśœciwej liczby oraz aktywnośœci komórek w okreśœlonych tkankach.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki