ZNAJDŹ ARTYKUŁ

UNACZYNIENIE POLIPÓW GRUCZOLAKOWYCH W ASPEKCIE OCENY RYZYKA WYSTĄPIENIA RAKA JELITA GRUBEGO

Rak jelita grubego jest jednym z najczęściej występujących nowotworów złośliwych. Gruczolaki są zmianami poprzedzającymi rozwój raka jelita grubego. Ryzyko rozwoju nowotworu, może znajdować swoje odzwierciedlenie w jakości i liczbie naczyń krwionośnych. Ocena stopnia dojrzałości oraz gęstości naczyń krwionośnych w poszczególnych rodzajach polipów gruczolakowych może zatem pozwolić ocenić ich przydatność w aspekcie ryzyka rozwoju raka jelita grubego.

Komórki progenitorowe śródbłonków: pochodzenie, charakterystyka i perspektywy wykorzystania w terapii

Śródbłonki naczyniowe oraz komórki krwi wywodzą się ze wspólnej komórki mezodermalnej – hemangioblastu. Potwierdzeniem bliskiego pokrewieństwa obu linii komórkowych są wspólne antygeny, występujące na wczesnych etapach różnicowania. Komórki prekursorowe dla śródbłonków, definiowane jako CD34+ CD133+ Flk-1+, dają się różnicować w hodowli in vitro do komórek śródbłonkowych. Progenitory komórek śródbłonkowych, izolowane ze szpiku kostnego, krwi pępowinowej oraz z krwi obwodowej, in vivo mogą wbudowywać się w ścianę uszkodzonego naczynia i podejmować funkcje śródbłonka.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki