ZNAJDŹ ARTYKUŁ

WYKORZYSTANIE IZOTERMALNEJ AMPLIFIKACJI DNA ZA POŚREDNICTWEM PĘTLI W DIAGNOSTYCE ROŚLIN

Izotermalna amplifikacja DNA za pośrednictwem pętli (ang. Loop-Mediated Isothermal Amplification, LAMP) jest skuteczną techniką amplifikacji wybranej sekwencji DNA, stanowiącą szybkie i proste narzędzie w diagnostyce roślin. Metoda wymaga zestawu czterech (lub sześciu) specjalnie zaprojektowanych starterów oraz polimerazy DNA o aktywności wymiany nici. Produktami amplifikacji są struktury pętli zawierające powtórzenia sekwencji docelowych, wykrywane poprzez elektroforezę agarozową lub metody oparte na ocenie jakościowej ubocznych produktów reakcji LAMP – jonów pirofosforanowych.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki