ZNAJDŹ ARTYKUŁ

BIAŁKO AKTYWUJĄCE FIBROBLASTY a (FAPa) - UDZIAŁ W GOJENIU TKANEK I KANCEROGENEZIE

Białko aktywujące fibroblasty a (FAPa) nazywane także seprazą zaliczane jest do typu II integralnych białek błonowych. FAPa/sepraza zakotwiczona w błonie komórkowej wykazuje aktywność peptydazy serynowej i aktywność żelatynolityczną. FAPa należy do podrodziny S9B postprolilowych aminopeptydaz dipeptylowych (dipeptylopeptydaz postprolilowych) peptydaz serynowych. Do podrodziny tej oprócz FAPa/seprazy należy także dipeptylopeptydaza IV (DPPIV). Aktywne FAPa jest homodimerem o masie cząsteczkowej 170 kDa, w skład którego wchodzą dwie podjednostki każda o masie cząsteczkowej 97 kDa.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki