ZNAJDŹ ARTYKUŁ

ZMIANY PROFILU SEKRECYJNEGO KOMÓREK MIOGENNYCH W CZASIE RÓŻNICOWANIA

Mięśnie szkieletowe są źródłem białek sekrecyjnych, miokin, regulujących procesy biologiczne na drodze auto-, para- i endokrynnej. Różnicowaniu się komórek miogennych towarzyszy ogólna zwiększona aktywność wydzielnicza. Niektóre czynniki np. folistatyno-podobne białko-1, osteoglicyna, peroksyredoksyna-1, są istotne w zatrzymaniu cyklu komórkowego mioblastów. Ekspresja chemokin z podrodzin CC i CXC, czynników TGFβ, IGF-1 i -2, semaforyn, angiopoetyny-1 i -2, G-CSF, IL-4 i IL-7 jest zbieżna z etapem fuzji różnicujących się mioblastów.

Białka Pax w różnicowaniu komórek i organogenezie

Białka Pax (ang. Paired box protein) regulują procesy związane z podziałami oraz różnicowaniem wielu typów komórek podczas rozwoju zarodkowego i pourodzeniowego u różnych gatunków zwierząt. Geny Pax są konserwatywne ewolucyjnie, ich homologi wykryto w genomie nicieni i owadów oraz płazów, ryb, ptaków i ssaków. Brak funkcjonalnych genów lub nieprawidłowości w budowie białek Pax mogą prowadzić do transformacji nowotworowej. W niniejszej pracy omówiono strukturę i funkcje czynników Pax oraz ich oddziaływania z innymi białkami.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki