ZNAJDŹ ARTYKUŁ

NACZYNIA KRWIONOŚNE I MIMIKRA NACZYNIOWA NOWOTWORÓW – AKTUALNY STAN WIEDZY ORAZ POSZUKIWANIE NOWYCH CELÓW KOMÓRKOWYCH/MOLEKULARNYCH TERAPII ANTYANGIOGENNEJ

Powstawanie naczyń krwionośnych w obrębie guzów określa się mianem angiogenezy nowotworowej. Najlepiej poznanym do tej pory jej mechanizmem, jest kiełkowanie, czyli formowanie naczyń krwionośnych z już istniejących, w wyniku proliferacji i migracji komórek śródbłonka. Głównym czynnikiem mitogennym wobec tych komórek jest czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego VEGF, działający poprzez receptory VEGFR‑2. Badania ostatnich lat dostarczyły wiedzy na temat zdolności nowotworów także do tworzenia struktur naczyniopodobnych. Zjawisko to zostało nazwane mimikrą naczyniową.

UDZIAŁ NANOTUB BŁONOWYCH W KOMUNIKACJI MIĘDZYKOMÓRKOWEJ

Kilka lat temu odkryto nieznany do tej pory typ połączeń między komórkami zwierzęcymi, zaangażowany w ich komunikację. Ze względu na swoją specyficzną nanoarchitekturę nazwano je nanotubami tunelowymi lub nanotubami błonowymi. Nanotuby zapewniają transport zarówno błonowych, jak i cytoplazmatycznych składników komórkowych, włączając w to organelle. Uczestniczą także w transdukcji sygnału wapniowego oraz sygnału śmierci apoptotycznej. Długość dystansu, na jakim możliwy jest transfer za pomocą nanotub sięga kilkuset mikrometrów. Dotychczasowe dane wskazują na heterogenność budowy nanotub.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki