ZNAJDŹ ARTYKUŁ

ROLA N-GLIKOZYLACJI FRAGMENTU Fc IgG W CYTOTOKSYCZNOŚCI ZALEŻNEJ OD PRZECIWCIAŁ (ADCC)

N-glikozylacja immunoglobulin klasy G (IgG) jest niezbędna do funkcji efektorowych przeciwciał, w tym cytotoksyczności komórkowej zależnej od przeciwciał (ADCC). IgG produkowane przez komórki plazmatyczne, zbudowane są z dwóch łańcuchów ciężkich i dwóch łańcuchów lekkich. W strukturze IgG wyróżnia się fragment Fab rozpoznający antygen oraz Fc odpowiedzialny za przekazanie sygnału komórkom efektorowym układu odpornościowego. Każdy z łańcuchów ciężkich IgG ma jedno, zachowane w ewolucji miejsce N-glikozylacji przy asparaginie 297, zlokalizowane w regionie zawiasowym cząsteczki.

GLIKOPROTEINY UKŁADU ODPORNOŚCIOWEGO: ROLA GLIKANÓW ANTYGENÓW ZGODNOŚCI TKANKOWEJ (MHC) ORAZ ZNACZENIE GALEKTYN W AKTYWACJI I APOPTOZIE LIMFOCYTÓW T – CZĘŚĆ II

Glikozylowane białka i lektyny endogenne wiążące glikoproteiny za pośrednictwem oligosacharydów są szeroko rozpowszechnione w układzie odpornościowym, w tym na limfocytach i komórkach prezentujących antygen. Glikany białek układu odpornościowego pełnią różnorodne role i często ich obecność jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania komórek. Cząsteczki obydwu klas antygenów zgodności tkankowej (MHC) są glikozylowane, ale lokalizacja ich miejsc glikozylacji oraz struktura i funkcje glikanów są odmienne.

GLIKOPROTEINY UKŁADU ODPORNOŚCIOWEGO: STRUKTURA I FUNKCJA CZĘŚCI CUKROWEJ WYBRANYCH RECEPTORÓW BŁONOWYCH LIMFOCYTÓW T ̶ CZĘŚĆ I

Powierzchnia limfocytów T jest bogata w N- i O-połączone struktury cukrowe związane z błonowymi receptorami białkowymi, w tym z receptorem TCR, koreceptorami CD4 i CD8 oraz CD43 i CD45. Ogromna różnorodność, jaką zapewniają cukry oraz dynamika procesu glikozylacji sprawiają, że glikany białek układu odpornościowego pełnią szereg funkcji regulujących dojrzewanie i aktywność limfocytów T.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki